ဦးသုမဂၤ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ MP3 ဖိုင္မ်ား ေဒါင္းလုပ္ယူခ်င္ရင္

၄၀၂။ မဂၤလာပါ ၁၄-၉-၂၀၀၈  ေမွာ္ဘီ
၄၀၃။ ၿမတ္ႏိုးသူ (၁) ၁၉-၉-၂၀၀၈   မႏ ၱေလး
၄၀၄။ ၿမတ္ႏိုးသူ (၂) ၂၀-၉-၂၀၀၈   မႏ ၱေလး
၄၀၅။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ (၁) ၂၁-၉-၂၀၀၈
၄၀၆။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ (၂) ၂၂-၉-၂၀၀၈
၄၀၇။ ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ (၁) ၂၅-၉၂၀၀၈ သံုးခြ
၄၀၈။ ဝါဒႏွင့္သဘာဝ (၂) ၂၆-၉-၂၀၀၈ သံုးခြ
၄၀၉။ ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ (၃) ၂၇-၉-၂၀၀၈ သံုးခြ
၄၁၀။ အခြင့္သာခိုက္ၾကိဳးစားလိုက္ ၂၈-၉-၂၀၀၈ လိႈင္
၄၁၁။ ကိုယ့္စားစရိတ္ကိုယ္စား ၂၉-၉-၂၀၀၈ လိႈင္
၄၁၂။ ဘယ္ေတာ့ၿပီးမလဲ ၃၀-၉-၂၀၀၈ လိႈင္
၄၁၃။ ပကတိေရႊ  ၁-၁၀-၂၀၀၈ ေမွာ္ဘီ
၄၁၄။ မင္းတေယာက္ထဲမဟုတ္ဘူး ၂-၁၀-၂၀၀၈ ေမွာ္ဘီ
၄၁၅။ အလွည္.အေၿပာင္း ၄-၁၀-၂၀၀၈ မႏၱေလး
၄၁၆။ သူခိုးမလာရ   ၅-၁၀-၂၀၀၈ မႏၱေလး
၄၁၇။ အက်င့္ပ်က္အဖ်က္သမား   ၆-၁၀-၂၀၀၈ မႏၱေလး
၄၁၈။ ေဆးေကာင္းရင္သန္းေခါင္ (၁)  ၇-၁၀-၂၀၀၈
၄၁၉။ ေဆးေကာင္းရင္သန္းေခါင္ (၂)   ၈-၁၀-၂၀၀၈
၄၂၀။ အဖ်က္သမားမလာရ   ၁၀-၁၀-၂၀၀၈
၄၂၁။ ႏွမ္းသံုးဆုတ္ဒုတ္သံုးခ်က္ (၁)   ၁၁-၁၀-၂၀၀၈ မလိွဳင္
၄၂၂။ ဥာဏ္သံုးပါး   ၁၂-၁၀-၂၀၀၈ အမရပူရ
၄၂၃။ မွတပါးအၿခားမရိွ   ၁၅-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၄။ အညြန္႕တေဝေဝ(၁)   ၁၆-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၅။ အညြန္႕တေဝေဝ(၂)   ၁၇-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၆။ အညြန္႕တေဝေဝ(၃)  ၁၈-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၇။ အညြန္႕တေဝေဝ(၄)  ၁၉-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၈။ ၿမတ္ကုသိုလ္(၁)   ၂၁-၁၀-၂၀၀၈ ၿပည္
၄၂၉။ ဇရပ္လား ေၿမြလား   ၂၂-၁၀-၂၀၀၈ ၿပည္
၄၃၀။ အေသမဦးခင္    ၂၃-၁၀-၂၀၀၈ ၿပည္
၄၃၁။ က်ီးလိုမၿဖစ္ေစနဲ႕     ၂၄-၁၀-၂၀၀၈ တလမာန္ရြာ
၄၃၂။ အလွဴအၾကိဳ    ၂၅-၁၀-၂၀၀၈ သေၿပရင္ရြာ
၄၃၃။ က႑ကတၱလ (၁)   ၂၆-၁၀-၂၀၀၈ မေကြး
၄၃၄။ က႑ကတၱလ (၂)   ၂၇-၁၀-၂၀၀၈ မေကြး
၄၃၅။ က႑ကတၱလ (၃)   ၂၈-၁၀-၂၀၀၈ မေကြး
၄၃၆။ ဘိကၡာပရံပရ   ၂၈-၁၀-၂၀၀၈ (ေန႕) ကန္ၿပား
၄၃၇။ စဥ္းစားဆင္ၿခင္သံုးသပ္ပါ (၁)   ၃၀-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္ေအာင္
၄၃၈။ စဥ္းစားဆင္ၿခင္သံုးသပ္ပါ (၂)    ၃၁-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္ေအာင္
၄၃၉။ ဘာလိုသလဲ (၁)   ၁-၁၁-၂၀၀၈ ေတာင္ငူ
၄၄၀။ ဘာလိုသလဲ (၂)   ၂-၁၁၂၀၀၈ ေတာင္ငူ
၄၄၁။ ဘာလိုသလဲ (၃)   ၃-၁၁-၂၀၀၈ ေတာင္ငူ
၄၄၂။ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရေအာင္ရွာ     ၄-၁၁-၂၀၀၈ သရကၠန္
၄၄၃။ ဘဝ ဘဝ ဘဝ    ၅-၁၁-၂၀၀၈   ၁၄ လမ္း
၄၄၄။ အၿပစ္ကင္းတရား (၁)    ၆-၁၁-၂၀၀၈   ၁၄ လမ္း
၄၄၅။ အၿပစ္ကင္းတရား (၂)    ၇-၁၁-၂၀၀၈   ၁၄ လမ္း
၄၄၆။ သက္ဆိုင္သူသို႕    ၈-၁၁-၂၀၀၈   စဥ္႕ကူး
၄၄၇။ မေသေစနဲ႕    ၉-၁၁-၂၀၀၈   စဥ္႕ကူး
၄၄၈။ ၿဖည္႕ဆည္းရန္   ၁၀-၁၁-၂၀၀၈ က်ည္ေတာက္ေပါက္
၄၄၉။ ေနာင္တမရေစနဲ႕   ၁၁-၁၁-၂၀၀၈ က်ည္ေတာက္ေပါက္
၄၅၀။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၁   ၁၃-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၁။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၂   ၁၄-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၂။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၃   ၁၅-၁၁၂၀၀၈
၄၅၃။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၄   ၁၆-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၄။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၅   ၁၇-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၅။ ဆံုးမခံထိုက္သူ    ၁၈-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၆။ ေလ်ာ့မတြက္နဲ႕   ၂၀-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၇။ အလြဲသံုးစားမလုပ္ႀကပါနဲ႕   ၂၁-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၈။ တန္ခိုးဆိုသည္မွာ   ၂၂-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၉။ ထိမွသိမယ္(၁)   ၂၃-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၀။ ထိမွသိမယ္(၂)   ၂၄-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၁။ မဟုတ္ေသးဘူး (၁)    ၂၅-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၂။ မဟုတ္ေသးဘူး (၂)   ၂၆-၁၁၂၀၀၈
၄၆၃။ တရားကိုယ္ဆီ    ၂၇-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၄။ အၿမတ္ဆံုး    ၂၈-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၅။ တန္ဖိုးအရိွဆံုး   ၂၉-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၆။ မာယာ(၁)    ၃၀-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၇။ မာယာ(၂)     ၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၆၈။ စင္ႀကယ္ၿခင္း   ၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၆၉။ သတိရခ်ိန္     ၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၀။ အသက္နဲ.ထက္တူ     ၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၁။ ကိုယ္သာနာပါေစ စိတ္မနာေစနဲ႕   ၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၂။ ဓမၼအရိပ္မွာခိုၾကစို႕    ၄-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၃။ အမ်ိဳးမွန္မွအဖိုးတန္မယ္    ၅-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၄။ ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း    ၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၅။ အားကိုးမမွားေစနဲ႕  ၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၆။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ   ၇-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၇။ အသိမွန္မွ     ၉-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၈။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္ (၁)   ၁၀-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၉။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္ (၂)   ၁၁-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၀။ မင္းဘဲေကာင္းတယ္   ၁၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၁။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္(၁)   ၁၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၂။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္(၂)   ၁၇-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၃။ တရားအေမး တရားအေၿဖ   ၁၈-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၄။ မူၾကိဳ (၁)   ၂၀-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၅။ မူၾကိဳ (၂)   ၂၁-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၆။ မူၾကိဳ (၃)   ၂၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၇။ ဒုကၡ(၆)မ်ိဳး    ၂၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၈။ အခ်ိန္မွီေလး   ၂၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၉။ လွတဲ့ဘဝေလး   ၂၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၀။ အေၾကာင္းမကုန္သေရြ႕ေတာ့    ၂၇-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၁။ ဒုကၡဆိုသည္မွာ   ၂၈-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၂။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၁)    ၂၉-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၃။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၂)    ၃၀-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၄။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၃)    ၃၁-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၅။ အလွည္႕   ၁-၁-၂၀၀၉
၄၉၆။ ေႀသာ္ ဓမၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼကထိက   ၂-၁-၂၀၀၉
၄၉၇။ လွပါတယ္ေမရယ္   ၃-၁-၂၀၀၉
၄၉၈။ အားကိုးမလြဲေစနဲ႕   ၄-၁-၂၀၀၉
၄၉၉။ ေမ်ာက္ဟာေမ်ာက္ပါပဲ   ၄-၁-၂၀၀၉
၅၀၀။ ဝမ္းဗိုက္ေစတမန္   ၅-၁-၂၀၀၉
၅၀၁။ အိပ္မေနၾကနဲ႕(၁)   ၆-၁-၂၀၀၉
၅၀၂။ အိပ္မေနၾကနဲ႕(၂)  ၇-၁-၂၀၀၉
၅၀၃။ ေက်းဇူးနဲ႕တန္ဖိုး   ၈-၁-၂၀၀၉
၅၀၄။ စားႂကြင္းစား  ၉-၁-၂၀၀၉
၅၀၅။ ေမ်ာက္ယုတ္မာလိုမၿဖစ္ေစနဲ႕ ၁၀-၁-၂၀၀၉
၅၀၆။ သင္တန္း  ၁၁-၁-၂၀၀၉
၅၀၇။ ဖိနပ္ကေလးတရံ   ၁၁-၁-၂၀၀၉
၅၀၈။ အခုေတာ့ဟုတ္တယ္   ၁၂-၁-၂၀၀၉
၅၀၉။ ေနာက္တခါငါ့အလွည္႕   ၁၅-၁-၂၀၀၉
၅၁၀။ ပညာဆိုတာ (၁)    ၁၆-၁-၂၀၀၉


 
 


 
 
 
 
 
၁၀။ ေျပးၾကစို႕
 
 

 
 
 
 

 
 
 


 
Credit - ဓမၼေဒါင္းလုပ္

1 မွတ္ခ်က္:

Unknown said...

ေကာင္းတယ္

Post a Comment

ခုနွစ္အလိုက္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္မ်ားမွာ ႏွိပ္၍ ရွာဖတ္ပါ

ဒီ၀က္ဆိုဒ္မွာအသစ္တင္တိုင္း FB ကေန ဖတ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ Like ကို ႏွိပ္ထားပါ။ Like ေပၚတြင္ အမွန္ျခစ္ရွိေနပါက ထပ္ႏွိပ္စရာမလိုပါ။
×
Like ျပီးလွ်င္ X ကိုႏွိပ္ပါဖုန္းထဲကိုထည့္ဖို ့ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) ၀က္ဆိုဒ္၏ MSSK Apk Download Click Here